Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

invincible
6649 e858 500
Reposted frompiehus piehus vianaiwna naiwna
invincible
7203 70c2 500
Reposted fromdippi dippi viapolglosem polglosem
invincible
5937 879d
Reposted fromverronique verronique viaathlin athlin

May 08 2019

invincible
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
0239 848d 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaindivisualist indivisualist
invincible
Reposted fromjasminum jasminum viajudith judith

May 07 2019

invincible
8419 d43a 500
Marta Zabłocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaskman askman
invincible
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
invincible
1590 8a98 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaolvide olvide

April 28 2019

invincible
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
invincible
invincible
invincible
invincible
9568 4a7b 500

April 27 2019

invincible
invincible
Reposted frombluuu bluuu viabeeth beeth
invincible
Reposted fromFlau Flau viabeeth beeth
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

April 25 2019

invincible
invincible
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl