Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

invincible
0121 d160 500
Reposted fromzciach zciach viaathlin athlin
invincible
0374 d873 500
Reposted fromcvx cvx viaaskman askman
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
invincible
4319 2eac 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
invincible
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeeth beeth
invincible
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viamodulzero modulzero
invincible
Reposted fromhairinmy hairinmy viabeeth beeth
invincible
Reposted frombluuu bluuu viabeeth beeth
invincible
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viabeeth beeth
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
invincible
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabeeth beeth
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viacats cats
invincible
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viaolvide olvide
invincible
invincible
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
invincible
9574 8901 500
Reposted fromBabson Babson viacorvax corvax
invincible
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viaindisputabel indisputabel
invincible
7468 0558 500
Reposted fromverronique verronique

November 11 2019

2211 270d 500
Reposted fromunco unco viabehindmyeyelids behindmyeyelids
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl