Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

invincible
Spring-in-NYC
Reposted fromthenewyork thenewyork viareloveution reloveution
invincible
invincible
1665 300b
Reposted fromslodziak slodziak viareloveution reloveution
invincible
invincible
5453 0f2d
Reposted fromcallmezuz callmezuz viablithely blithely

April 14 2018

8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaaskman askman
invincible

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaphilomath philomath
invincible
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahaszraa haszraa
invincible
Czasem myślę, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być chociaż trochę zabawny.
— Aleksandra Steć
Reposted fromcorvax corvax viainspirations inspirations
invincible
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
invincible
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath

April 01 2018

invincible
2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viazprycaz zprycaz
invincible
invincible
invincible
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
invincible
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
invincible
0575 4f1c 500
#wiosna
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainspirations inspirations
invincible
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
invincible
6424 6cb8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl